Rejestracja Logowanie

O CashBill S.A.

Polityka Informacyjna

I. Cele polityki informacyjnej
 1. Niniejsza polityka informacyjna CashBill S.A. („CashBill”) określa zasady i terminy udzielania informacji aktualnym oraz potencjalnym klientom CashBill („Klienci”).
 2. Celem polityki informacyjnej CashBill jest:
  1. zapewnienie zgodności prowadzonej przez CashBill działalności z przepisami prawa i dobrymi obyczajami przyjętymi w obrocie handlowym,
  2. umacnianie pozytywnego wizerunku CashBill oraz budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy CashBill i Klientem,
  3. zapewnienie możliwie najwyższego standardu obsługi Klienta w zakresie świadczonych usług,
  4. zapewnienie przejrzystych i jasnych relacji z Klientem,
  5. umożliwienie Klientom łatwego dostępu do informacji na temat oferty produktowej CashBill.
 3. CashBill dokłada starań, aby ułatwiać Klientom dostęp do informacji w szerokim zakresie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta oraz szczególnego stosunku zaufania pomiędzy Klientem a instytucją płatniczą.
 4. W ramach prowadzonej polityki informacyjnej CashBill przestrzega wysokich standardów jakości, dostarczając Klientom przejrzyste, rzetelne, kompletne i terminowe informacje, z uwzględnieniem stopnia ich skomplikowania dostosowanego dla potrzeb danego odbiorcy.
II. Zasady udzielania informacji
 1. CashBill udziela informacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami o ochronie konsumenta, o usługach płatniczych, o ochronie konkurencji, o ochronie danych osobowych.
 2. Realizując politykę informacyjną CashBill zapewnia w niezbędnym zakresie poszanowanie i uwzględnienie tajemnic zawodowych, handlowych, przepisów o ochronie prywatności oraz innych przepisów prawa. Jeżeli z powodu ograniczeń prawnych nie jest możliwe przekazanie Klientowi określonej informacji CashBill w miarę możliwości wskazuje przyczyny nieprzekazania informacji.
 3. Jeżeli przepisy prawa określają formę udostępnienia danej informacji, CashBill udostępnia ją w tej określonej formie.
 4. Bieżąca komunikacja Klientów z CashBill jest możliwa:
  1. pocztą elektroniczną (biuro@cashbill.pl);
  2. pocztą tradycyjną (CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice);
  3. telefonicznie (327641830)
  4. przy użyciu narzędzi komunikacyjnych serwisu dla Klienta, posiadającego Konto w serwisie internetowym CashBill.
 5. CashBill chroni dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach zachowania poufności przez CashBill można znaleźć w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Polityka-prywatności.html.
 6. W zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów, w tym udzielania przez CashBill informacji związanych z procedurą reklamacji, CashBill przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa, „Procedura Reklamacji CashBill S.A.” dostępnej na stronie internetowej http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Procedura-reklamacji.html oraz wiążących Klienta i CashBill umów i regulaminów.
 7. Informacje w zakresie oferty produktowej CashBill są dostępne na stronie internetowej www.cashbill.pl.
 8. Informacje dotyczące transakcji wykonywanych za pośrednictwem CashBill udzielane są poprzez komunikaty przy dokonywaniu transakcji oraz na stronie internetowej www.cashbill.pl, a Klientom posiadającym Konto w serwisie internetowym CashBill – również w Koncie.
III. Terminy udzielania informacji
 1. CashBill dokłada starań, aby wszelkie informacje udzielane były bez zbędnej zwłoki.
 2. Wszystkie informacje są udzielane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli przepisy prawa albo wiążąca Klienta i CashBill umowa lub regulamin przewidują określony termin, CashBill udziela informacji w tym określonym terminie.